اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز دوشنبه، 6 بهمن 1399    
در راستای حمایت از کشاورزان و مصرف کنندگان، زنجیره توانمند عرضه محصولات از مزرعه تا غرف ایجاد میشود

💢معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:
در راستای حمایت از کشاورزان و مصرف کنندگان، زنجیره توانمند عرضه محصولات از مزرعه تا غرف ایجاد میشود
Date:1398/12/10

با توجه به ظرفیت بالاي شبکه و امکان عرضه بیشتر محصولات در غرف‌ و برنامه‌ریزي و آینـده محوري در شـبکه، بزودي شاهـد زنجیره توانمنـد عرضه محصولات از مزرعه تـا غرف در راستاي حمایت از کشاورزان و مصرف کنندگان و حذف واسطه‌ها خواهیم بود.
 
✅ به گزارش پات دکتر حسين شیرزاد درباره میزان عرضه محصولات کشاورزي در غرف اظهار داشت: در برنامه پیشنهادي مصوب سال جاري عرضه مقدار 140 هزار و 220 تن محصولات كشاورزي پیش بینی شده و حجم عملیات نه ماهه به مقـدار 111 هزار و 611 تن  صورت پذيرفته است.در این راستا استان کرمان با مقدار عرضه 19 هزار و 973 تن بیشترین و استان مرکزي با 144تن کمترین ميزان عرضه را داشته است.
 
⬅وي در ادامه گفت: اسـتان‌هاي کرمان، زنجان، خراسان رضوي و بوشهر با عرضه بیش از10هزارتن و در مجموع مقدار 62 هزار و 264 تن (56 درصـد ) و مابقی اسـتان‌ها به مقدار  49 هزار و 346 تن( 44 درصـد ) عرضه محصولات کشـاورزي در غرف را به خود اختصاص داده اند. 
 
⬅وی در خصوص برگزاري و شرکت در نمایشگاه‌ها نیز افزود: از تعداد 172 نمایشگاه پیش بینی شـده باحضور 30 اسـتان ،تاكنون تعداد 166نمایشـگاه ایجاد شده است .
 
⬅به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی:   شرکت در نمایشگاه‌ها اثرات ملموســی در متحـول ســاختن بینش اقتصــادي، تولیــدي و شــناسایی محصولات و برقراري ارتباطـــات با تولیدکننـدگان و یا خریـداران وهمچنین عرضه محصولات تولیدي اسـتانها دارد و از نظر اقتصادي حضور و شـرکت تشـکل‌ها در نمایشگاه‌ها باعث رونق بخشیدن به سطح فعالیت‌ها و سودآوري تشکل‌ها خواهد شد.
 
⬅وی افزود: در زمینه بهره برداري از غرف دائمی نیز 8  اسـتان: شامل استان قزوین با تعداد 28 غرفه، گیلان 10 غرفه، ایلام غرفه6 ، آذربایجان شـرقی 5 غرفه، کرمـان 5 غرفه، تهران 4 غرفه، فـارس 4 غرفه و سـمنان با 2 غرفه فعاليت داشته اند.
 
⬅ مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در پايان گفت: در خصوص ساماندهی غرف دائمی نیز تعداد 20 اسـتان دراین زمینه فعالیت داشته اند و 178 غرفه دائم  در سراسر کشور ساماندهی شده اند، استان‌هاي کردستان با 52 غرفه، خوزستان 21 غرفه ، استان‌هاي سمنان، هرمزگان نیز هرکدام 17 غرفه و گیلان 12 غرفه بیشترین ساماندهی غرف دائمی و 15 استان کمتر از ده مورد سامانـدهی غرف را داشـته انـد.
 


Rss Services Print  -(1 Body)  Visitor Count: 677
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com