اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز يکشنبه، 5 بهمن 1399    
استراتژی آینده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نگاه زنجیره ای و گسترش تعاونی های تخصصی محصولی است مورخ:97/10/22

استراتژی آینده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نگاه زنجیره ای و گسترش تعاونی های تخصصی محصولی است مورخ:97/10/22
Date:1397/10/23

استراتژی آینده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نگاه زنجیره ای و گسترش تعاونی های تخصصی محصولی است

 
دکتر حسین شیرزاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در جلسه بررسی طرح های استراتژیک سازمان تعاون روستایی با تبیین گفتمان نو و سیاستهای سازمان در زمینه گسترش تعاونی های تخصصی محصولی عنوان نمود؛ در راستای اجرای ماده 3 اساسنامه این سازمان مبنی بر ساماندهی تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی در قـالب اتحادیه ها و شـرکتهای تعاونی تخصصـی محصولی و به منظور تقویت و ایجاد وحـدت رویه در تشـکیل و توسـعه هدفمند و قانونمند تشـکلها و اتحادیه های حوزه فعالیت باغبانی ، تفاهم نامه همکاری مشترک با هدف هم افزایی و بهره گیری از توان فنی ، امکانات و منابع انسانی مشترک در انسجام فعالیت ها و همچنین تنظیم و توسعه بازارهای هدف ، مورد اقدام و اجرا قرار گرفت . البته یـاد آوری می نمایـد ، این تفاهم نامه پس از امضـاء به مـدیریت های تعاون روسـتایی اسـتانهای کشور ارسال و جهت اجرایی نمودن آن در سـطوح سـتاد و اسـتانها طی جلسات کارشناسی ، تصمیم گیری لازم انجام گردیده که در حال حاضر با جدیت تمام در دست پیگیری است.
 
معاون وزیر جهاد کشاورزی در تشریح اقدامات انجام شده افزود: در اولین اقدام با توجه به راهبرد معاونت های تخصصی ،گیاهان دارویی در دسـتور کار قرار گرفته و دستورالعمل اجرایی آن نیز در کارگروه مربوطه تـدوین و پس از اخـذ تاییـدیه از هیئت مـدیره سازمان ، اساســنامه تیپ شـرکت تعاونی کشاورزی گیاهان دارویی آماده و به اسـتانها ابلاغ گردیده و در پی آن کارگروه اســتانی در کلیه اسـتانها تشـکیل و هم اکنون در اســتانهـای لرســتـان ، اصـفهان ، خراسان رضوی و شــمالی ، فارس ، اصــفهان و چهار محال بختیاری شـرکتهای تعاونی محصول گیاهان دارویی تشـکیل شـده است. همچنین سـند سازمانـدهی و توانمنـد سازی تولیدکنندگان و بهره برداران عضو شبکه تعاونیهای روستایی ، زنان و تولید روستایی تنظیم و ابلاغ شده است. 
 
دکتر شیرزاد در ارتباط با تعاونی های تخصصی محصول خرما یادآور شد: بـا تـوجه به اهمیت محصــول خرمـا و صــنایع جـانبی مرتبـط بـا این محصول، موضوع طی نشسـت کارشناسـی مشترک معاونت تخصصی و مدیران تعاون روسـتایی و باغبانی 8 اسـتان فعال در حوزه تولید محصول خرما تشکیل و مقرر گردید استانها پس از تشکیل کارگروه استانی نسبت به ترغیب و زمینه یـابی به منظـور راه انـدازی و ایجـاد تعاونیهـای خرمـا و همچنین فعـال سـازی تعـاونی هـای مجود در اسـتانهای هرمزگان، فارس ، خوزسـتان و بوشهر اقـدام نماینـد. تشـکیل شـرکت های تعاونی محصولی خرما و اتحادیه های مرتبط در استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان تصویب و مجوزهای تشکیل آنها صادر و در حال پیگیری و تشکیل هستند.
 
وی درخصوص *محصول کشمش اظهار داشت: طی نامه رســمی موضوع ساماندهی تولیدکنندگان محصول کشـمش نیزبه استانهای برخوردار ابلاغ گردیده وهمچنین در تابستان امسال جلسه مقدماتی با نمایندگان معاونت تخصصی جهت تصـمیم گیریهای لازم برای حمایت و ساماندهی تولید کنندگان محصول کشمش مورد بررسی قرار گرفته است. درحال حاضر سند ساماندهی تولید کنندگان و فعالان کشمش در دست اقدام و تدوین نهایی مقرار دارد. دکتر شیرزاد در مورد محصول زعفران نیز خاطر نشان کرد: درحال حاضـر تعـداد 7 تعـاونی در اســـتانهای خراســان جنـوبی ، خوزسـتان ، فـارس ، کرمانشـاه و گلستان سازماندهی و در حال فعالیت هستند.
رییس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، یکی از حوزه های مورد توجه سازمان را گیاهان زینتی دانست و اضافه نمود؛ تعداد 19 شـرکت تعـاونی و اتحـادیه پرورش گل و گیاه زینتی و یک اتحادیه مرکزی گل و گیاه تحت پوشـش سازمان در استانهای تهران ، قم ، مرکزی ، مازندران ، گیلان ، اصـفهان ، خراسان رضوی ، خوزستان، آذربایجان غربی ، کرمان و گلستان موجود و در حال فعالیت و ارائه خدمت به اعضای خود هستند.
 
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران محصولاتی نظیر سیب درختی ، انگور و زیتون را از محوری ترین تعاونی های تخصصی محصولی اعلام و تصریح کرد : در حال حاضر 26 تعـاونی و اتحادیه اسـتانی با موضوع فعالیت محصولات باغی و یک اتحادیه مرکزی تحت پوشـش سازمان در سطح استانهای کشور تشکیل و در حال فعالیت بوده و در سال 1396-1397 برای 12 تعـاونی مجوز تشــکیـل صـادر گردیـده است. از طرفی اتحـادیه مرکزی شــرکتهـای تعاونی باغـداران کشور مسـئولیت حضور فعال در تشکیل و تکمیل زنجیره سیب را برعهده دارد و از سوی دیگر برای نهادسازی در حوزه محصولات گلخانه ای هم برای تشکیل 5 تعاونی تولید محصولات گلخانه ای مجوز لازم صادر گردیده است. 
 
دکتر شیرزاد در ارتباط با تشکلهای اندامهای تکثیری و محصولات ارگانیک عنوان نمود که برای ساماندهی تولید کنندگان اندامهای تکثیری برنامه های مفصلی در دست اقدام داریم به گونه ای که برای تشکیل 2 شــرکت تعاونی در زمینه تولید اندامهای تکثیری مجوز مربوطه صادر گردیده است. وی درخصوص تشکل سازی برای محصولات ارگانیک ضمن تشویق همه فعالان بخش ارگانیک کشور افزود حضور فعال کارشــناسان سازمان در جلسات و همایشهای علمی و تخصصی مربوط به محصولات ارگانیک با هـدف سامانـدهی تولیدکنندگان محصولات ارگانیـک انجـام و تاکنون نسـبت به تشـکیل یک تعاونی در حوزه محصولات ارگانیک اقدام شده و برای تعاونی مذکور منجر به تشکیل و اخذ آگهی ثبتی شده است.
 
دکتر شیرزاد از جمله برنامه های در دست اقدام را تدارک جلسه مشترک به منظور اتخاذ تصـمیم و برنامه ریزی مناسب برای تشکیل صندوقهای ملی محصولی به تناسب اولویت محصولات باغی دانست که در دستور عملیاتی قرار دارد و بزودی تشکیل اتحادیه تخصصی محصولی تولید کنندگان بذر با حضور و عضویت شرکت ها و اتحادیه های تولید روستایی و کشاورزی راه اندازی و مراحل ثبت را طی مینماید و در دستور کار قرار خواهد گرفت وی در پایان افزود با توجه به تشــکیل تعاونیهای گیاهان دارویی در اســتانهای مسـتعد ، تمرکز بر روی تشکیل اتحادیه و صندوق گیاهان دارویی برای استانهای واجد شرایط در اولویت برنامه ای مشترک قرار گرفته و اتحادیه ملی کشاورزی تخصصی محصولی گیاهان دارویی در دست اقدام و اجرا قرار دارد . جلسه هیئت موسس این اتحادیه روز دوشنبه دوم بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد همچنین یکی دیگر از اقدام های در دست اجرا، اتخاذ تدابیر لازم جهت راه انـدازی و اسـتقرار زنجیره نظارت بر حوزه تولیـد و بازرگانی محصول زعفران، حمایت از تشکیل اتحادیه دام سبک با حضور اتحادیه ها و شرکت های تعاونی فعال در زمینه تولیدات دامی که در حال حاضر با هماهنگی و همکاری معاونت امور دام برنامه های توسعه ای را مورد اقدام قرار داده است. دکتر شیرزاد افزود:. هم اکنون تشکیل اتحادیه های نوغانداران نیز مراحل نهایی خود را طی می نماید . از سویی اتحادیه تخصصی محصولی ماهیان سرد آبی نیز با همکاری سازمان شیلات ایران از مجموع پرورش دهندگان این حوزه در شرف شکل گیری و ثبت بوده و اتحادیه های محصولی تولید کنندگان ماهیان خاویاری ، میگو و ماهیان زینتی که با همکاری سازمان شیلات در دست اقدام و برنامه ریزی است، وی مجموعه این اقدامات را گامی کاملا موثر در تکوین و پایایی نظام نهادسازی در بخش کشاورزی قلمداد نمود. 

 


Rss Services Print  -(0 Body)  Visitor Count: 4450
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com