اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز چهارشنبه، 2 تير 1400    
Date History

تصويب متمم قانون اساسي و تاييدِ آن توسط محمدعلي شاه قاجار(1325ق)


چون 51 فصلي كه به نام قانون اساسي در دوران مظفرالدين شاه تنظيم شد، وافي به مقصود نبود و در اين قانون از وظايف مردم نسبت به دولت و بالعكس سخني نرفته بود، بنابراين براي نوشتن متمم قانون اساسي، كميسيوني تشكيل گرديد و آن‏قانون در 107 اصل تنظيم شد و براي امضا تقديم شاه گرديد.

تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com