اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز جمعه، 2 آبان 1399    
Date History

آغاز حكومت "شاه اسماعيل اول" و تأسيس سلسله‏ي صفويه در تبريز(907 ق)


اسماعيل صفوي پس از قتل پدر توسط دشمنانش، سالياني مخفي بود. در سال 905 ق به پشتگرمي مريدان خود در حالي كه بيشتر از سيزده سال نداشت، راهي اردبيل شد و پس از مدتي طوايف قزلباش به او پيوستند. وي سپس راهي شروان گرديد و قاتلان پدر خود را كشت و فرمانرواي آق قويونلو را در نزديكي نخجوان شكست سختي داد. پس از فرار امير آق قويونلوها، شاه اسماعيل به تبريز آمد و تاج سلطنت ايران را بر سر نهاد. قبايل تركمان، دست بيعت و ارادت به او دادند و او را حمايت كردند. از اين پس حكومت سلسله‏ي خاندان صفوي بر ايران آغاز گرديد.

تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com