اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز چهارشنبه، 2 تير 1400    
Date History

برقراري حكومت نظامي در تهران به دنبال به توپ بستن مجلس شوراي ملي (1287 ش)


يك روز پس از به توپ بستن مجلس، محمدعلي شاه قاجار براي ايجاد رُعب در ميان مردم و تعطيلي اجتماعات و انجمن‏هاي ملي، حكومت نظامي را در تهران اعلام كرد. بر اساس اين فرمان، لياخوف روسي فرمانده نيروهاي قزاق مأمور شد تا با استفاده از نيروهاي گارد قزّاق، افراد مسلح را در شهر بازداشت كنند. طي اين فرمان، تجمع مردم در شهر ممنوع گرديد و به مأموران دستور داده شد تا با شليك گلوله مانع از اجتماع افراد شوند. همچنين براي جلوگيري از تحصُّن مردم در سفارت خانه‏ها يا حرم حضرت عبدالعظيم در ري، عفو عمومي اعلان نمودند. هدف از اين كار، فريفتن مشروطه‏خواهانِ متواري بود، چنان كه بدين وسيله، عده بسياري دستگير شدند.

تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com