اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز شنبه، 29 خرداد 1400    
Date History

درگيري مردم با مأموران در جريان رأي اعتماد مجلس به عبدالحسين هژير (1327 ش)


پس از سقوط دولت ابراهيم حكيمي، دربار كوشش مي‏كرد يكي ديگر از ايادي خود را كه مورد توجه سياست انگليس نيز باشد به عنوان نخست وزير به ملت تحميل كند و عبدالحسين هژير، وزير دارايي احمد قوام براي اين سِمَت نامزد شد. اما مخالفت آيت‏اللَّه كاشاني به عنوان پيشواي مذهبي مردم، مانع اين امر گرديد. چرا كه ايشان با افشاگري عليه دولت‏هاي پس از شهريور 1320، آنها را با شكست روبه رو كرده بود. در اين ميان، مأموران سعي داشتند با تهديد و ارعاب مردم را به سكوت بكشانند. روزي كه قرار بود، هژير كابينه خود را به مجلس معرفي كند، جمع كثيري از مردم در منزل آيت‏اللَّه كاشاني اجتماع كردند و به طرف مجلس به حركت درآمدند. اين تظاهرات به صورت يك راهپيمايي از منزل كاشاني به سوي مجلس شكل گرفت. هنگامي كه آنان نزديك مجلس رسيدند ناگهان صداي گلوله‏ها بلند شد. زد و خورد مأموران با مردم آغاز گرديد و جمعي نيز مجروح و مقتول شدند. با اين شكل، هژير در مجلس حاضر شد و رأي اعتماد گرفت. حادثه اين روز با عكس العمل شديد مردم مواجه گرديد و مبارزه عليه هژير را توده‏هاي مردم به رهبري كاشاني به دست گرفتند. نخست‏وزيري هژير و واقعه 27 خرداد 1327، پيكار ملت مسلمان ايران را در مقابله با نظام ديكتاتوري وابسته به استعمار انگلستان از حالت دفاعي و تبليغاتي به حالت تهاجمي متحول كرد و دولت هژير در برابر اين اعتراضات بيش از يكصد روز تابِ تحمل نياورد.

تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com