اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز شنبه، 29 خرداد 1400    
Date History

گشايش نخستين ايستگاه فرستنده راديويي و تلگراف بي‏سيم ايران (1305ش)


ايجاد بي‏سيم در ابتدا به عهده وزارت جنگ بود و نخستين بناي بي‏سيم ايران در سال 1303 ش پايان يافت. از نيمه سال 1304، نصب دستگاه فرستنده 20 كيلو واتي موج بلند و مركز نيروي آن آغاز شد و قسمت گيرنده آن نيز در جوار پست فرستنده قرار گرفت. در فروردين 1305، نصب دستگاه فرستنده پايان پذيرفت و سرانجام پس از آزمايش‏هاي مقدماتي، دستگاه مزبور در ششم ارديبهشت 1305، افتتاح گرديد. نصب دستگاه‏هاي بي‏سيم شهرهاي تبريز، مشهد، شيراز، كرمان، خرمشهر و كرمانشاه نيز كه از سال 1304 شروع شده بود، در نيمه سال 1305 خاتمه يافت. در نهايت در دي ماه 1305، كليه دستگاه‏هاي بي‏سيم تهران و شهرستان‏ها با كارمنداني كه براي اداره آنها تربيت شده بودند در اختيار وزارت پست و تلگراف گذاشته شدند.

تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com