اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز يکشنبه، 29 فروردين 1400    
SMS System LoginReady SMS
عبارت جستجو:
[ و او را از ايمان پرسيدند فرمود : ] ايمان بر چهار پايه استوار است بر شكيبايى و يقين و داد و جهاد . و شكيبايى را چهار شاخه است : آرزومند بودن و ترسيدن و پارسايى و چشم اميد داشتن . پس آن كه مشتاق بهشت بود شهوتها را از دل زدود و آن كه از دوزخ ترسيد از آنچه حرام است دورى گزيد و آن كه ناخواهان دنيا بود مصيبتها بر وى آسان نمود و آن كه مرگ را چشم داشت در كارهاى نيك پاى پيش گذاشت . و يقين بر چهار شعبه است : بر بينايى زيركانه و دريافت عالمانه و پند گرفتن از گذشت زمان و رفتن به روش پيشينيان . پس آن كه زيركانه ديد حكمت بر وى آشكار گرديد و آن را كه حكمت آشكار گرديد عبرت آموخت و آن كه عبرت آموخت چنان است كه با پيشينيان زندگى را در نورديد . و عدل بر چهار شعبه است : بر فهمى ژرف نگرنده و دانشى پى به حقيقت برنده و نيكو داورى فرمودن و در بردبارى استوار بودن . پس آن كه فهميد به ژرفاى دانش رسيد و آنكه به ژرفاى دانش رسيد از آبشخور شريعت سيراب گرديد و آن كه بردبار بود تقصير نكرد و ميان مردم با نيكنامى زندگى نمود . و جهاد بر چهار شعبه است : به كار نيك وادار نمودن و از كار زشت منع فرمودن . و پايدارى در پيكار با دشمنان و دشمنى با فاسقان . پس آن كه به كار نيك واداشت پشت مؤمنان را استوار داشت و آن كه از كار زشت منع فرمود بينى منافقان را به خاك سود و آن كه در پيكار با دشمنان پايدار بود حقى را كه بر گردن دارد ادا نمود و آن كه با فاسقان دشمن بود و براى خدا به خشم آيد خدا به خاطر او خشم آورد و روز رستاخيز وى را خشنود نمايد . و كفر بر چهار ستون پايدار است : پى وهم رفتن و خصومت كردن و از راه حق به ديگر سو گرديدن و دشمنى ورزيدن . پس آن كه پى وهم گرفت به حق بازنگشت و آن كه از نادانى فراوان خصومت ورزيد از ديدن حق كور گشت و آن كه از راه حق به ديگر سو شد نيكويى را زشت و زشتى را نيكويى ديد و مست گمراهى گرديد و آن كه دشمنى ورزيد راهها برايش دشوار شد و كارش سخت و برون شو كار ناپايدار . و شك بر چهار شعبه است : در گفتار جدال نمودن و ترسيدن و دو دل بودن و تسليم حادثه‏هاى روزگار گرديدن . پس آن كه جدال را عادت خود كرد خويش را از تاريكى شبهت برون نياورد و آن كه از هر چيز كه پيش رويش آمد ترسيد پيوسته واپس خزيد و آن كه دو دل بود پى شيطان او را بسود و آن كه به تباهى دنيا و آخرت گردن نهاد هر دو جهانش را به باد داد . [ و پس از اين سخن گفتارى بود كه از بيم درازى و برون شدن از روش كارى كه در اين كتاب مقصود است نياورديم . ] [نهج البلاغه]
Back     Next
تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com