اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز يکشنبه، 30 خرداد 1400    
اساسنامه
-(36 Body)  Print

اساسنامه اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران

فصل اول: نام و مرکز و مدت

ماده 1- نام اتحادیه – اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران، که در این اساسنامه باختصار اتحادیه نامیده می شود.

ماده 2- حوزه عملیات اتحادیه محدوده قانونی کشوری است.

ماده 3- مرکز اصلی اتحادیه در شهر تهران است و با تصویب هیئت مدیره ممکن است که شعب یا نمایندگیهائی یا تاسیساتی در دراخل و یا خارج حوزه عملیات خود دایر نماید.

تبصره تغییر مرکز و حوزه عملیات اتحادیه با تصویب مجمع عمومی عادی و تائید سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران امکان پذیر خواهد بود.

ماده 4- مدت فعالیت اتحادیه از تاریخ تاسیس نامحدود است.

فصل دوم: موضوع و حدود عملیات

ماده 5- موضوع و حدود عملیات اتحادیه عبارتست از

1- بالا بردن سطح زندگی اعضای اتحادیه، تولید محصولات زراعی و باغی با رعایت اهداف توسعه کشاورزی و موازین تعاونی و از طریق بهره برداری جمعی و گسترده اراضی ملکی و یا استیجاری با انجام عملیات زیر

2- سورت و بسته بندی محصولات کشاورزی اعم از زراعی و باغی

3- تولید و فرآوری محصولات تولیدی و کشاورزی و اورگانیک

4- فعالیت در زمینه منابع غذایی و امور مربوط به ان

5- انجام عملیات زیر بنایی کشاو.رزی اعم از تسطیح اراضی و قطعه بندی های فنی، اقتصادی اراضی در اختیار اتحادیه و احداث راه های ارتباطی مورد لزوم.

6- حفر چاه عمیق و نیمه عمیق در زمین متعلق به اتحادیه و اعضای اتحادیه به منظور تامین آب کشاورزی و غیر کشاورزی با رعایت قانون(( ملی شدن منابع آب)) و نگهداری و بهره برداری چاه و قنوات و سایر تاسیسات آبرسانی.

7- تهیه و تدارک و یا تولید مواد و وسایل مورد احتیاج حرفه ای اعضا از قبیل ماشین آلات و ابزار و ادوات کشاورزی و باغی و وسایل حمل و نقل جمعی اعضا و محصولات تولیدی آن.

8-  انجام عملیات جمع آوری، نگهداری، تبدیل، طبقه بندی، بسته بندی، حمل و نقل، بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی و باغی اعضا.(محصول اعضا و کشاورزان غیر عضو)

9-ایجاد واحد های کشاورزی اعم از واحدهای زراعی، باغی و تاسیسات بهداشتی،بهداری، آموزشی، انبار و دفتر کار و تاسیسات مورد نیاز و مرتبط با فعالیت اتحادیه جهت بهره برداری مشترک اعضا.

10- انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه ای اعضا با توجه به نوع و رشته فعالیت اتحادیه.

11- ایجاد کارخانجات صنایع تبدیلی کشاورزی اعم از زراعی و باغی و تاسیسات و تجهیزات بسته بندی، درجه بندی، نگهداری و انبار های سرد و چند منظوره و سردخانه جهت نگهداری محصولات کشاورزی با رعایت موازین فنی و قانونی و ایجاد مراکز تعمیرگاهی ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات فنی مرتبط با موضوع فعالیت اتحادیه.

12- انجام هرگونه معاملات مجاز جهت تامین نیاز های اتحادیه با رعایت موضوع عملیات پیش بینی شده در اساسنامه مانند تهیه بذور مختلف، نهال ،نشاء، کود های حیوانی و شیمیایی، سموم دفع آفات نباتی و انجام سایر فعالیت های مرتبط با اهداف اتحادیه.

13- اتحادیه می تواند با توجه به نوع فعالیت و در صورت وجود تولیدات با رعایت مقررات و کسب مجوز های  لازم از سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و سایر مراجع زیربط اقدام به صدور آنها به خارج از کشور  و یا نیازمندی های اتحادیه واعضاء را از خارج تامین نماید. همچنین با برگزاری نمایشگاه ها و یا شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و یا خارج از کشور، بازاریابی و تولیدات خود را عرضه نماید.

14- اتحادیه مکلف است در جهت ارتقاء مهارت های فنی و شغلی و آشنایی با شیوه های نوین زراعی و باغی اعضاء خود با دستگاه ها و موسسات زیربط همکاری نموده و موجبات شرکت آنان را در دوره های آموزشی و تخصصی مربوطه فراهم نماید.

 

15-   تأمین اعتبارا ت و وامهای مورد نیاز اعضاء و تأمین منابع مالی تکمیلی از طریق استقراض و تحصیل اعتبار و قرض الحسنه و استفاده از

تسهیلات بانکی وفق عقود معینه .

16-  اتحادیه می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی به عضویت اتحادیه سراسری نظارت و هماهنگی درآید و یا در سایر انواع اتحادیه ها

مشارکت نماید .

17-  اتحادیه می تواند نمایندگی شرکتها و اتحادیه های تعاونی و کلیه بانکها و موء سسات مالی و اعتباری , سازمان و موء سسات و شرکتهای

دولتی و غیر دولتی را برای عملیات و خدماتی که مورد نیازآنها ویا اتحادیه تعاونی باشد بپذیرد یا برای انجام مقاصد اتحادیه نمایندگی بدهد .

18- در صورت بروز اختلاف بین اتحادیه و سایر شرکتها و اتحادیه های تعاونی , اتحادیه میتواند با تراضی طرف اختلاف موضوع را جهت

داوری به سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران اعلام نماید در اینصورت نظریه سازمان مذکور برای طرفین قطعی ولازم الاجراء است .

19-  اتحادیه میتواند سهام سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران , بانک ها  و موء سسات مالی و اعتباری ایران را خریداری  و در سایر شرکتها و

اتحادیه های تعاونی تولید کشاورزی و روستائی و موء سسات تولیدی با موافقت سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران سرمایه گذاری کند .

20- اتحادیه میتواند معاملات بازرگانی برای ساکنین غیر عضو در حوزه عمل خود باستثنای عملیات اعتباری و تضمینی که مخصوص اعضاء

است انجام دهد . ضوا بط  معاملات با غیر عضو در آئین نامه مربوطه که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید تعیین می گردد .

21- ایجاد و راه اندازی صندوقهای مالی و اعتباری و نیز عضویت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی .

22- اتحادیه می توان عاملیت صندوق بیمه کشاورزی و یا سایر موء سسات بیمه گر را قبول نمایند ودر صورت اخذ مجوز از مراجع قانونی خود

نیز بعنوان یک موء سسه بیمه گر جهت بیمه محصولات کشاورزی وارد عمل گردد .

فصل سوم : شرایط عضویت

ماده 6- عضویت در اتحادیه با تصویب هئیت مدیره برای کلیه شرکتهای تعاونی باغداران که واجد شرایط زیر باشند آزاد است.

1-  در حوزه عملیات اتحادیه واقع باشد.

2- عدم عضویت در اتحادیه تعاونی دیگر با موضوع فعالیت مشابه.

3- تسلیم در خواست کتبی عضویت با امضاء هئیت مدیره شرکت که خود بخودحاکی از قبول اساسنامه و مقررات اتحادیه است بانضمام اطلاعات کامل  و جامعی از تعداد عضو، میزان سرمایه و عملیاتی که شرکت تا آن زمان به عمل آورده و شعاع حوزه عملیات شرکت.

4- پرداخت حداقل بهای یک سهم.

تبصره 1- شرکت تعاونی عضو مکلف است سهام خود را متناسب با تعداد اعضاء و حجم معاملات خود با اتحادیه که از طرف هئیت مدیره اتحادیه تعیین می گردد افزایش دهد و در صورت تمایل می تواند با موافقت هئیت مدیره اتحادیه بیش از حد معین شده سهام خریداری نماید.

تبصره 2- عضو اتحادیه می تواند بهای سهم خریداری را به جز نخستین سهم که نقدی است بااقساط ماهانه متساوی که در هر حال از 10 قسط تجاوز نکند بپردازد، در این صورت پرداخت سود سهام از تاریخ عضویت به سهامی تعلق می گیرد که کل بهای آن از طرف عضو پرداخت شده باشد.

ماده 7- شرکت های عضو اتحادیه متعهد اند بدون اجازه اتحادیه حوزه فعالیت شرکت های دیگر عضو اتحادیه فعالیت های مشابه ای ننمایند مگر با موافقت شرکت تعاونی مربوطه و اتحادیه و در صورت اختلاف، نظر اتحادیه قاطع خواهد بود.

ماده 8- قبول یا رد تقاضای عضویت در صلاحیت هئیت مدیره اتحادیه است ولی رد عضویت به سبب عدم کفایت ظرفیت فنی تاسیسات و وسایل و امکانات شرکت تعاونی متقاضی تحقق پیدا نمی کند مگر با حضور کلیه اعضاء اصلی هئیت مدیره اتحادیه و موافقت کتبی اکثریت آنها.

ماده 9- خروج از عضویت اتحادیه اختیاری است.

ماده 10- هئیت مدیره اتحادیه می تواند در موارد زیر پس از رسیدگی عضو را اخراج و بنحو مقتضی به عضو اعلام نماید.

 1. بانجام امور یا اقداماتی به اعتبار اتحادیه اطمه وارد آورد.
 2. تشبث  به وسایل متقلبانه در معاملات با اتحادیه.
 3. اقدام به عملیاتی بر خلاف اساسنامه اتحادیه.
 4. نداشتن فعالیت به تشخیص هئیت مدیره اتحادیه.
 5. عدم انجام معامله با اتحادیه لااقل برای مدت 1 سال.
 6. عدم انجام مصوبات و تصمیمات اتحادیه در حدود اساسنامه.
 7. عدم اجرای تعهدات شرکت عضو.

ماده 11- عضو اخراج شده حق دارد اعتراض خود را کتبا به وسیله بازرس و بازرسان و یا در غیاب آنها از طریق اداره تعاون روستایی شهرستان اعلام دارد تا در مجمع عمومی عادی مطرح گردد در این صورت می تواند برای دادن توضیحات لازم بدون داشتن حق رای در مجمع شرکت نماید و رای مجمع عمومی در این مورد قطعی است.

ماده 12- هر گاه رابطه عضوی به علت استعفا یا اخراج با اتحادیه قطع شود بهای سهم یا سهام او پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان( مربوط به سالی که عضو مزبور در آن سال رابطه عضویت را از دست داده است) در مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ قطع رابطه عضویت به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد:

چنانچه اتحادیه زیان نکرده یا مبلغ زیان کمتر از رقم ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم باشد معادل ارزش اسمی سهام بازپرداخت می شود و در صورتی که در حساب های اتحادیه مبالغی به عنوان زیان بدون داشتن ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم وجود داشته باشد و یا ارقام زیان از مبلغ ذخیره غیر قابل تقسیم زیاد تر باشد در صورت اول  به میزان مبلغی از زیان که به تناسب کل سرمایه به سهام مربوط تعلق می گیرد و در صورت دوم به نسبت مابه التفاوت ارقام مذکور به کل سرمایه از ارزش اسمی سهام کسر و بقیه به عضو پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- هئیت مدیره موظف است فهرست سهامی را که تقاضای باز پرداخت آن شده به مجمع عمومی عادی سالانه اتحادیه که برای رسیدگی به تراز نامه سال مالی قبل تشکیل می شود را گزارش نماید.

تبصره 2- در صورتی که ظرف 1 سال از تاریخ قطع رابطه عضویت تراز نامه و حساب سود و زیان اتحادیه که به مسئولیت اتحادیه تنظیم می شود تهیه و تنظیم گردیده باشد، نسبت به باز پرداخت بهای سهام عضو اخراج شده بر اساس ارزش اسمی سهام اقدام خواهد شد.

تبصره 3-  بهای سهام اعضایی که به اتحادیه بدهکارند پس از وضع بدهی آنها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 13- مطالبات اتحادیه از اعضاء جزء مطالبات ممتازه است.

ماده 14- اتحادیه مخیر است طلب خود را از عضو پس از اخطار کتبی و عدم وصول، از هر یک از مطالبات آن عضو آن اتحادیه، از محل مازاد برگشتی، سود سهام، سایر مطالبات و سهام عضو از اتحادیه برداشت کند و هرگاه مبالغ مزبور تکافوی مطالبات اتحادیه را ندهد اتحادیه برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

فصل 4: سرمایه

ماده 15- سرمایه اولیه اتحادیه مبلغ 50.000.000 ریال است که به 10 سهم 5.000.000 ريالی تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

تبصره- مالکیت سهام وقتی محقق است که در دفاتر اتحادیه به نام صاحب سهم ثبت و رسید یا تصدیقی مبنی بر تعدا و مبلغ سهام بامضاء صاحبان امضاء مجاز اتحادیه صادر و در دست سهم باشد.

ماده 16- سهام اتحادیه با نام  و غیر قابل تقسیم و انتقال آن به اعضاء اتحادیه با موافقت هئیت مدیره مجاز است و در این صورت نقل و انتقال در دفتر اتحادیه ثبت می گردد.

ماده 17-  انتقال سهام اتحادیه به غیر عضو ممنوع است.

ماده 18- سرمایه اتحادیه متغیر و نا محدود است و می توان با فروش سهام به اعضاء یا قبول اعضاء جدید سرمایه را افزایش و یا با بازپرداخت بهای سهم به اعضاء، سرمایه اتحادیه را کاهش داد.

ماده 19- ثبت تغییرات سرمایه اتحادیه در هر موقع از سال با تصویب هئیت مدیره اتحادیه و تایید سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران در اداره ثبت بلا مانع است.

ماده 20- عضوی که استعفا داده و بهای سهام به او بازپرداخت شده است  در صورت تقاضای مجدد عضویت، قبول عضویت او علاوه بر شرایط مقرر در این اساسنامه مشروط به خرید حداقل تعداد سهامی است که قبلا در اتحادیه داشته است مگر اینکه وسعت خدمات اتحادیه و یا میزان فعالیت عضو تقلیل یافته و یا هئیت مدیره اتحادیه بنا بر مقتضیات و شرایط و دلایل موجه تعداد سهام کمتری را تعیین نماید.

ماده 21- سود سالانه اتحادیه معادل حداکثر نرخ بهره برداری اوراق قرضه دولتی از درآمد ویژه پرداخت خواهد گردید و در صورت عدم تکافو یا در جریان نبودن اوراق  قرضه مذکور، سود سالانه سهام معادل سود سپرده بلند مدت بانکها پرداخت خواهد شد و چنانچه درآمد ویژه تکافوی پرداخت سود سهام به اعضا را ننماید بر اساس پیشنهاد هئیت مدیره و تصویب مجمع عمومی سود سهام تعیین و پرداخت خواهد گردید.

ماده 22- میزان سهام هر عضو را می توان به نسبت معاملات او با اتحادیه تعین نمود.

ماده 23- در آئین نامه های اتحادیه می توان انواع خدمات و معاملات اتحادیه را با هر یک از اعضا متناسب با سهام خریداری همان عضو تعیین نمود.

ماده 24- مسئولیت اعضاء محدود به میزان سهام خریداری و تعهدی آنها می باشد.

فصل پنچ: ارکان اتحادیه

ماده 25- ارکان اتحادیه عبارت است از مجمع عمومی، هئیت مدیره، بازرسان.

ماده 26- مجامع عمومی، علاوه بر مجمع عمومی موسس دو قسم است:

عادی و فوق العاده

آلف) وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:

 1. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان اتحادیه پس از استماع گزارش هئیت مدیره و بازرس یا بازرسان.
 2. انتخاب هئیت مدیره و بازرس یا بازرسان و یا تغییر هر یک از آنها.
 3. اخذ تصمیم درباره گزارشها و پیشنهادهای حسابرسان بر اساس نتایج جسابرسی از اتحادیه.
 4. تعیین خط مشی و برنامه های اتحادیه و تصویب بودجه سالانه و تعیین ضوابط و معیار های لازم، برای حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابوابجمعی مدیرعامل و کارکنان اتحادیه بنا بر پیشنهاد هئیت مدیره.
 5. اخذ تصمیم نسبت به ذخائر و پرداخت سود سهام و مازاد برگشتی و تقسیم آن.
 6. اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادهای هئیت مدیره در مورد اعتبارات درخواستی و یا سرمایه گذاری اتحادیه در شرکتهای عضو و یا شرکتهای تعاونی و موسسات تولیدی.
 7. تصویب آئین نامه داخلی اتحادیه.
 8. اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که اخراج شده و یا شرکتی که خواست عضویت و یا انتقال سهام آن از طرف هئیت مدیره پذیرفته نشده است یا ارجاع امر به هئیتی مرکب از سه یا پنج نفر نمایندگان حاضر در مجمع عمومی، تصمیم متخذه مجمع یا هئیت پنج نفره در این مورد قطعی است.
 9. تصویب گزارش تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل همچنین تعیین مبلغی که بابت باز پرداخت سهام اعضاء سابق در دوره مالی بعد باید پرداخت شود.
 10. اتخاذ تصمیم درباره عضویت  اتحادیه در اتحادیه های تعاونی کشاورزی استان و تعاونی تولیدی و تعیین میزان سهام یا حق عضویت سالانه.
 11. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره سایر اموری که به مجمع پیشنهادی می شود منطبق با اساسنامه اتحادیه باشد.

ب) وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

1- تغییر مواد اساسنامه.

2- ادغام اتحادیه با اتحادیه دیگر.

3- انحلال اتحادیه.

ماده 27- دعوت مجامع عمومی با قید دستور جلسه و محل و ساعت و تاریخ تشکیل باید حداقل 15 روز قبل بوسیله انتشار آگهی در جراید محلی یاالصاق آگهی در مراکز حوزه عمل اتحادیه یا ارسال دعوتنامه کتبی برای اعضاء و یا بوسیله ممکنه دیگر که اعضاء اطلاع حاصل نمایند بعمل آید.

تبصره 1- چنانچه دعوت مجمع عمومی بمنظور رسیدگی به حساب ترازنامه و سود زیان سالانه باشد در دعوتنامه بایستی تصریح شود که اعضاء می توانند ده روز قبل از تشکیل مجمع در دفتر  اتحادیه حاضر و اطلاعات لازم را در خصوص گزارش هئیت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان ترازنامه و حساب سود و زیان و هرگونه حسابهای دیگر کسب نمایند.

تبصره 2- دستور جلسه مجمع از طرف هئیت مدیره تعیین می گردد و چنانچه دعوت مجمع عمومی به تقاضای مقامات مجاز دیگر باشد دستور جلسه طبق تصمیم و تقاضای آن خواهد بود.

ماده 28- مجامع عمومی از طرف اکثریت اعضاء هئیت مدیره یا براساس درخواست مقامات و اشخاص زیر بوسیله هئیت مدیره دعوت به تشکیل می شود:

 1. بازرس یا بازرسان
 2. حداقل یک پنجم اعضاء اتحادیه
 3. سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران

 در صورت استنکاف هئیت مدیره از دعوت تشکیل مجامع عمومی ظرف 20 روز از تاریخ درخواست مقامات و اشخاص مذکور سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران می تواند مستقیماً مجمع عمومی را برای موضوع یا موضوعاتی که مورد نظر است دعوت نماید.

ماده29- جلسات مجمع عمومی را  رئیس هیت مدیره و در غیاب او یکی از اعضاء هئیت مدیره افتتاح می کند، در جلسه مجمع عمومی ابتدا با توجه به تعداد نمایندگان حاضر در جلسه رئیس و نائب رئیس و یک منشی و در صورت امکان سه نفر ناظر از بین نمایندگان حاضر در جلسه انتخاب خواهد شد.

تبصره- در مواردی که مجمع عمومی از طرف مقامات مجاز ( غیر از هئیت مدیره) دعوت و تشکیل می شود و یا در مواردی که جلسه مجمع عمومی هیچیک از اعضا هئیت مدیره حضور ندارد مسن ترین نماینده حاضر در جلسه، مجمع عمومی را افتتاح می کند.

ماده 30- نماینده یا نمایندگان کلیه اعضاء اتحادیه می توانند در مجامع عمومی حضور یابند و در جلسات مجامع اعم از عادی یا فوق العاده نماینده یا هئیت نمایندگان هر شرکت عضو فقط دارای حق یک رای خواهد بود.

تبصره-  هئیت مدیره و مدیر عامل و بازرسان اتحادیه بدون حق رای می توانند در جلسات مجامع عمومی شرکت نمایند.

ماده 31- هر یک از اعضاء اتحادیه می توانند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رای در مجمع عمومی، به عضو دیگر به وکالت رسمی بشرط حق توکیل واگذار نماید و عضو وکیل  موضوع  وکالت موکل یا موکلین را به نماینده خود تفویض نماید لکن هیچ عضوی نمی تواند علاوه بر رای خود بیش از سه رای با وکالت داشته باشد.

ماده 32- موضوعی را که جزء دستور جلسه نیست نمی توان در جلسه مجمع عمومی مطرح کرد، لکن هر یک از اعضاء می توانند ظرف پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مورد یا مواردی دیگری را غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی قید شده است برای طرح در همان مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد کند، مقام دعوت کننده مجمع مکلف است پیشنهاد مربوطه را در مجمع مطرح کند تا در صورت تصویب در دستور جلسه بعد از تنفس همان مجمع قرار گیرد و پیشنهاد طرح  هر موضوع جدید در جلسات مجمع از طرف هر یک از اعضاء منوط است به موافقت رئیس مجمع و تصویب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه و در هر دو مورد اتخاذ تصمیم درباره موضوعاتی که علاوه بر دستور جلسه آگهی شده به مجمع پیشنهاد می شود به جلسه بعد از تنفس همان مجمع که نباید زودتر از 20 روز و دیرتر از 30 روز ( با دعوت از اعضا) تشکیل گردد موکول خواهد شد. در صورتیکه جلسه مجمع عمومی به عنوان تنفس تعطیل گردد هئیت رئیسه مجمع عمومی در جلسه بعد همان خواهد بود که در جلسه مجمع قبل از اعلام تنفس انتخاب شده است مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند که در اینصورت بجای اشخاص غایب افراد دیگری انتخاب خواهند شد.

ماده 33- صورتجلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه در آن در دفتر مخصوص ثبت و بامضاء رئیس و منشی و نظار میرسد و یک نسخه رونوشت آن بوسیله رئیس جلسه به هئیت مدیره ابلاغ می گردد.

تبصره1- در مواردی که بهعلت تعداد کم نمایندگان حاضر در جلسه مجمع عمومی ناظری انتخاب نشود صورتجلسه مجمع بامضاء کلیه نمایندگان حاضر در جلسه خواهد رسید.

تبصره 2- دفاتر صورتجلسات بعنوان اسناد اتحادیه باید همواره در اتحادیه محفوظ بماند.

ماده 34- تصمیماتی که در مجمع عمومی با رعایت مقررات گرفته می شود برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده 35- مجمع عمومی عادی با اکثریت نمایندگان اعضاء رسمیت پیدا میکند و در صورت بدست نیامدن حد نصاب مذکور دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل با همان دستور جلسه باید حداکثر ظرف 15 روز بعمل آید و تاریخ تشکیل جلسه مجمع نوبت دوم حداقل 15 روز بعد از آگهی تعیین می شود جلسه دوم با هر تعداد از نماینده یا نمایندگان شرکتهای عضو که حداقل از سه نماینده کمتر نباشد رسمیت خواهد داشت و در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذیحق می تواند برای رسیدگی به موضوع یا درخواست انحلال اتحادیه به سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران ذیربط مراجعه نماید.

ماده 36- تصمیمات مجمع عمومی عادی با رای اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه اتخاذ می شود مگر در مورد  انتخاب اعضاء هئیت مدیره و بازرسان که تصمیمات مجمع با اکثریت نسبی اعضاء اتحادیه خواهد بود. در صورت تساوی آراء رای طرفی قاطع خواهد بود که رئیس مجمع بآن طرف رای داده باشد.

ماده 37- مجمع عمومی فوق العاده با حضور نماینده یا نمایندگانی که حداقل نماینده سه چهارم اعضاء اتحادیه باشند رسمیت پیدا می کند و در صورت عدم حصول این حدنصاب حداکثر ظرف پانزده روز دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل و همان دستور جلسه بعمل خواهد آمد و تاریخ تشکیل جلسه مجمع حداقل برای 15 روز بعد از آگهی تعیین می شود این جلسه با حضور نماینده یا نمایندگان که حداقل نماینده نصف به علاوه یک اعضاء اتحادیه باشند رسمیت پیدا می کند و در صورت عدم حصول حدنصاب مزبور مجمع برای بار سوم با همان ترتیب دعوت می شود، جلسه سوم مجمع با حضور هر تعداد نماینده یا نمایندگان اعضاء که نباید از سه نماینده کمتر باشند رسمیت خواهد یافت.

ماده 38- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با رای سه چهارم نمایندگان حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می گردد.

ماده 39- ملاک تشخیص تعداد نمایندگان اعضاء حاضر در جلسه مجامع عمومی ورقه حضور و غیاب است که حاضران در بدو ورود آن را امضاء می کنند.

ماده 40- در صورتیکه در جلسه مجمع عمومی مذاکرات اخذ تصمیم منتهی نشود جلسه به عنوان تنفس تعطیل می گردد و جلسه بعدی که  منحصراً برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبلی تشکیل می شود نباید از جلسه اول بیش از 48 ساعت به طول انجامد.

ماده 41- مجمع عمومی عادی اتحادیه لااقل هر سال یکمرتبه تشکیل می شود و تشکیل آن باید حداکثر در ظرف 6 ماه از پایان سال مالی اتحادیه صورت گیرد و در موارد مقتضی در هر موقع از سال میتوان مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده  و بیش از یکمرتبه دعوت و تشکیل داد.

هئیت مدیره

ماده 42- اداره امور اتحادیه طبق اساسنامه بر عهده هئیت مدیره ای مرکب از 5 عضو اصلی خواهد بود که در مجمع عمومی عادی برای مدت سه سال از بین اعضای اتحادیه با رای مخفی انتخاب می شود.مجمع عمومی همزمان با انتخاب اعضای اصلی هئیت مدیره 1 یا 2 عضو عدل بدل نیز با همان شرایط انتخاب خواهند نمود، تجدید انتخابات هر یک از اصلی و علی البدل بلامانع است و پس از انقضای مدت تا انتخاب و قبولی هئیت مدیره جدید، هئیت مدیره سابق مسولیت اداره امور اتحادیه را کماکان بر عهده خواهد داشت.

تبصره 1- شرکت یا اتحادیه عضو هئیت مدیره موظف است یک نفر نماینده حقیقی از بین اعضاء خود جهت شرکت در جلسات هئیت مدیره اتحادیه معرفی نماید.

تبصره 2- در صورت استعفا، ترک عضویت و یا ممنوعیت قانونی که مانع از انجام وظیفه هر یک از اعضای اصلی هئیت مدیره شود عضو علی البدل منتخب که دارای بالاترین رای عمومی باشدبرای بقیه مدت توسط هئیت مدیره دعوت می شود.

تبصره 3- سال اول انتخابات تا پایان سال یکسال محسوب می شود.

ماده 43- در صورت استعفای جمعی هئیت مدیره مجمع عمومی به تقاضای هر یک از اعضای مستعفی و یا اعضای علی البدل و یا بازرس یا بازرسان و یا یک پنجم بازرسان و یا یک پنجم اعضای اتحادیه توسط سازمان مرکزی ایران برای انتخاب هئیت مدیره جدید دعوت می شود.

تبصره- در صورتیکه بدلیل استعفاء، انحلال و یا ممنوعیت قانونی هئیت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه برای اداره امور اتحادیه خارج گردد مجمع عمومی براساس ماده 26 قانون شرکتهای تعاونی دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضاء هئیت مدیره اقدام نماید.

ماده 44- در فاصله مدت لازم برای انتخاب و یا تکمیل اعضاء هئیت مدیره جهت اداره امور جاری اتحادیه با نظر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برای جانشینی آن تعداد اعضاء هئیت مدیره که به یکی علل فوق در هئیت مدیره شرکت نمیکنند از میان اعضاء اتحادیه تعداد لازم موقتا انتخاب خواهد شد. مسولیت اعضاء هئیت مدیره که بدین نحو انتخاب می شوند عیناٌ همان مسئولیتهای است که برای هئیت مدیره پیش بینی شده است.

ماده 45- هئیت مدیره از بین اعضاء خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی انتخاب خواهد کرد.

تبصره- در غیاب رئیس هئیت مدیره وظایف او بعهده نایب رئیس خواهد بود.

ماده 46-  اعضاء هئیت مدیره وظیفه خود را افتخاراً انجام می دهند ولی هر گاه انجام وظیفه محوله مستلزم هزینه ای باشد آن هزینه در حدود بودجه جاری بر عهده اتحادیه خواهد بود همچنین هر عضو هئیت مدیره که علاوه بر وظایف خاص خود مامور خدمات دیگری در اتحادیه گردد میتوان با تصویب مجمع حق الزحمه مناسبی برای این منظور پرداخت نمود.

ماده 47-هئیت مدیره برای انجام امور اتحادیه فرد واجد شرایط را از بین اعضاء شرکتهای عضو و یا از خارج بعنوان مدیر عامل بطور موظف انتخاب خواهد نمود که زیر نظر هئیت مدیره انجام وظیفه نماید هیچیک از اعضاء هئیت مدیره و یا بازرس و یا بازرسان نمی توانند سمت مدیر عامل اتحادیه را نیز داشته باشند. نحوه انتخاب و وظایف مدیر عامل بر طبق آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پینهاد هئیت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

تبصره- مدیر عامل در حدود وظایف و بر طبق برنامه ای که در آن نوع و میزان کلی معاملات به تصویب هئیت مدیره رسیده باشد مجاز است هر نوع معامله ای را که برای اتحادیه صلاح بداند و بنفع اعضاء تشخیص دهد طبق اصول بازرگانی با موافقت کتبی رئیس هئیت مدیره انجام دهد، مگر در مورد پرداخت وام و اعتبار و تضمین از اعضاء یا دریافت اعتبار و وام از بانکها و موسسات و انجام  معاملات غیر منقول که بایستی موافقت هئیت مدیره با رعایت بند 6 ماده 26 در هر مورد قبلا تحصیل گردد.

ماده 48- جلسات هئیت مدیره بنا به قرار هئیت مزبور با دعوت رئیس هئیت مدیره یا مدیر عامل  تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد برای اتخاذ تصمیم، رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و هر عضو هئیت مدیره دارای یک رای می باشد. تصمیمات هئیت مدیر در دفتری بنام دفتر صورتجلسات هئیت مدیره ثبت می گردد و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه میرسد، عضو هئیت مدیره که در هر مورد نظر مخالف دارد نظریه او باید صریحاً در دفتر مزبور گردد.

تبصره1- در صورتیکه آراء موافق و مخالف در هئیت مدیره مساوی باشد رای طرفی که رئیس جلسه هئیت مدیره در آن طرف باشد ملاک عمل و نافذ خواهد بود.

تبصره 3- رای وکالتی در جلسات هئیت مدیره ممنوع است.

ماده 49- مدیر عامل می تواند در جلسات هئیت مدیره بدون حق رای شرکت نماید مگر در جلساتی که مسائل مربوط به شخص و مطرح است، در این صورت شرکت نامبرده در جلسات مذکور با اجازه هئیت مدیره خواهد بود.

 ماده 50- استخدام و اخراج کارکنان اتحادیه بر اساس مقرراتی که از طرف مجمع عمومی تصویب می شود و اخد تضمین از مدیر عامل و سایر کارکنان اتحادیه براساس مصوبات مجمع عمومی و همچنین در خواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت با انتقال سهام اعضاء به یکدیگر و بازرسان و مجمع عمومی و تعیین نماینده برای حضور در جلسات مجامع عمومی اتحادیه هائی که اتحادیه درآن عضویت دارد از اختیارات هئیت مدیره است و بطور کلی هیت مدیره برای اداره امور اتحادبه در حدود اساسنامه دارای تمام اختیارات قانونی بوده و نسبت به کلیه مسائلی که مربوط به اتحادیه است حق اتخاذ تصمیم  دارد تا آنچه از اختیارات مجامع عمومی است بر طبق تصمیمات مجتمع مذکور و نسبت به بقیه موارد راساً اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره- هئیت مدیره حق اخراج عضو هئیت مدیره، بازرس یا بازرسان و همچنین عضوی را که به هر عنوان از جانب مجمع عمومی وظیفه یا مامورتی به وی محول شده است  ندارد و انتخاب تصمیم در این گونه موارد با مجمع عمومی عادی اتحادیه است.

ماده 51- هئیت مدیره نماینده قانونی اتحادیه است و می تواند مستقیما و یا با وکالت و با حق توکیل ولو مکرر این نمایندگی را در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند. مسئولیت هئیت مدیره در مقابل اتحادیه مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده 52- کلیه چکها ، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای اتحادیه نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق اتحادیه را منتفی سازد به اسنثنای مواردی که هئیت مدیره به منظور اداره امور اجرایی اتحادیه ترتیب خاص داده باشد پس از تصویب هئیت مدیره با امضاء رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل و با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود در غیاب رئیس هئیت مدیره نایب رئیس حق امضاء دارد ولی اوراق عادی اتحادیه با امضاء مدیر عامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هئیت مدیره که با امضاء رئیس هئیت مدیره صورت گرفت.

تبصره- مدیر عامل می تواند در صورت تصویب هئیت مدیره شخص واجد شرایطی را برای انجام دادن بخشی از وظایفی که بعهده دارد به عنوان معاون مدیر عامل تعیین و منصوب کند در این صورت مسئولیت اعمال معاون مدیر عامل به عهده مدیر عامل خواهد بود.

ماده 53- آیین نامه های داخلی اتحادیه بوسیله هئیت مدیره تنظیم و به مجمع عمومی عادی پیشنهاد می شود و مادام که به تصویب مجمع عمومی نرسیده بر طبق آیین نامه تدوینی هئیت مدیره عمل خواهد شد، هئیت مدیره ملزم است در اولین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود آیین نامه مربوط به مجمع را پیشنهاد نماید.

ماده 54- هئیت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام میدهد و هیچیک از اعضای هئیت مدیره حق ندارد از اختیارات هئیت مدیره منفرداً استفاده کند مگر با داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هئیت مدیره. اعضای هئیت مدیره مشترکاً مسول هر گونه زیانی هستند که در نتیجه اعمال آنان  و یا عدم رعایت مقررات مربوطه به اتحادیه وارد شود.

تبصره- در صورتیکه هر یک از اعضای هئیت مدیره منفرداً و بدون داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هئیت مدیره دست با اقدامی بزند که موجب ضرر و زیان اتحادیه شود شخصاً مسئول خواهد بود و جبران خسارت بر عهده اوست.

ماده 55- هیچیک از اعضای هئیت مدیره و بازرسالن و مدیر عامل اتحادیه نمی تواند سمت بازرس یا مدیریت عامل یا عضویت هئیت مدیره اتحادیه تعاونی دیگری را با موضوع عملیات مشابه داشته باشد و یا بطور مستقیم یا غیر مستقیم به عملی که رقابت فعالیت های موضوع عمل اتحادیه باشد اقدام کند. محجورین یا ورشکستگان به تقصیر و کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های موثر سابقه محکومیت دارند نمی توانند سمت نماینده هئیت مدیره و بازرس سا بازرسان و یا مدیریت عامل اتحادیه را داشته باشند. ی موسس برای ثبت اتحادیه در مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

بازرسان

ماده 56- نخستین هئیت مدیره اتحادیه موظف است ظرف یکماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس برای ثبت اتحادیه در مراجع ذی صلاح اقدام نماید.

بازرسان

ماده57- مجمع عمومی از بین اعضاء یک بازرس برای مدت یکسال مالی انتخاب می نماید، انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

تبصره1- شرکت تعاونی بازرس موظف است یکنفر نماینده حقیقی از بین اعضاء خود که ترجیحاً در امور مالی آشنا داشته باشد به اتحادیه معرفی نماید.

تبصره 2- مادام که جانشین بازرس یا بازرسان از طرف مجمع عمومی تعیین نشده و آنها قبولی خود را اعلام نکرده باشند بازرس یا بازرسان سابق مسئولیت داشته و باید وظایف خود را انجام دهند.

تبصره3- کسانی که از شرکتهای عضو حقوق دریافت میدارند، اقرباء نسبی و سببی، نمایندگان هئیت مدیره و همچنین مدیر عامل اتحادیه تا درجه سوم و همسران اشخاص مذکور و افراد مندرج در ماده 55 حق انتخاب شدن به سمت نماینده یا نمایندگان بازرس یا بازرسان اتحادیه را ندارند.

تبصره 4- در صورت انحلال ، استعفا یا منع قانونی که مانع انجام وظیفه بازرس یا بازرسان شود مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای انتخاب بازرس یا بازرسان جدید برای بقیه مدت دعوت خواهد شد. مادام که بازرس یا بازرسان جدید انتخاب نشده بازرس باقی مانده وظایف مقرره را انجام خواهد داد.

ماده 58- وظایف هر یک از بازرس یا بازرسان به شرح ذیل است:

 1. نظارت بر انطباق نحوه اداره امور اتحادیه با مقررات اساسنامه و آئین نامه های مصوب و تصمیمات مجامع عمومی برای این منظور هر یک از بازرس یا بازرسان می توانند هر موقع که مقتضی بدانند به نحوی که به عملیات جاری اتحادیه لطمه وارد نشود کلیه حساب ها و دفاتر اسناد و مدارک مالی و دارائی نقدی و برگ های بها دار و موجودی کالا و غیره را شخصاً و در صورت لزوم با استفاده از کارشناس رسیدگی نمایند.
 2. در صورت مشاهده خلاف و بی ترتیبی در امور اتحادیه باید مراتب را کتباً به هئیت مدیره اعلام و رفع نقیصه و یا تغییر رویه را درخواست نماید.
 3. رسیدگی به حسابهای اتحادیه حداقل سالی دو بار و مخصوصاً رسیدگی به حساب ها و تراز نامه سالانه و بودجه پیشنهادی هئیت مدیره و اعلام نظر تا 20 روز قبل از مجمع عمومی سالانه.

تبصره- در بودجه سالانه اتحادیه مبلغ کافی برای رسیدگی به حساب ها و تراز نامه اتحادیه باید پیش بینی گردد تا در صورت نیاز از محل آن بازرس یا بازرسان یا مجمع عمومی بتواند با استفاده از کارشناس زیربط به ترازنامه و حساب های اتحادیه رسیدگی نماید و گزارش لازم جهت ارائه به مجمع تهیه نماید.

 1. دعوت مجمع عمومی در موارد پیش بینی شده در اساسنامه.
 2. نظارت بر اجرای پیشنهادها و تذکر های سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران و حسابرسانی که از اتحادیه حسابرسی کرده اند و تقدیم گزارش لازم در این زمینه به مجمع عمومی.
 3.  طرح شکایت عضو اخراج شده و یا شرکت/اتحادیه تعاونی کشاورزی که تقاضای عضویتش از طرف هئیت مدیره پذیرفته نشده در نخستین مجمع عمومی عادی.
 4. در صورتی که بازرس یا بازرسان تشخیص دهند تشکیل جلسه هئیت مدیره برای حل مسائل و مشکلات مفید به فایده خواهد بود می توانند تشکیل جلسه هئیت مدیره را از رئیس هئیت مزبور تقاضا نمایند.

ماده 59- بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در امور اتحادیه را ندارند و می توانند بدون حق رای در جلسات هئیت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری اتحادیه اظهار دارند این نظرات در صورتجلسه هئیت مدیره با امضاء آنان درج می شود.

ماده 60- در صورتی که هر یک از بازرس یا بازرسان ضمن انجام وظیفه خود تشخیص دهند که هئیت مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده است و عملیات آنها   مخالف اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و مقررات آئین نامه مصوب می باشد باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم لازم دعوت نماید.

ماده 61- خدمات بازرس یا بازرسان در اتحادیه افتخاری و بلاعوض است و در صورتی که انجام وظیفه محوله مستلزم هزینه ای باشد پرداخت آن به عهده اتحادیه خواهد بود.

 

فصل ششم : مقررات مالی

ماده 62- ابتدای سال مالی اتحادیه اول فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفندماه همان سال باستثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال است .

ماده 63- هیئت مدیره موظف است نسخه ای از صورت حسابها و حساب سود وزیان ترازنامه سالانه اتحادیه را پس از آماده شدن لااقل چهل روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به بازرس یا بازرسان تسلیم نماید علاوه بر این ظرف یک هفته نسخه ای از انرا به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ارسال دارد.

تبصره- هر یک از شرکتها / اتحادیه های عضو میتوانند ظرف ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه به دفتر اتحادیه مراجعه و ترازنامه و حساب سود وزیان و گزارش عملیات اتحادیه را مطالبه و دریافت دارد.

ماده 64 – در ترازنامه ای که تنظیم میشود تمام موجودیهایی که برای فروش تعیین شده به بهای تمام شده و یا بهای روز هرکدام کمتر باشد ارزیابی ، دارائیهای ثابت به بهای تمام شده در ترازنامه منظور و از نظر استهلاک سالانه بر طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

بستانکاریهائی که با تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه و تایید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ذیربط غیر قابل وصول تشخیص داده شوند نباید جزو دارایی در ترازنامه منظور گردد. در صورت وجود ذخیره اختیاری از حساب مذکور تسویه و در اینصورت به حساب هزینه اتحادیه منظور میشود .

ماده 65- درآمد ویژه اتحادیه عبارتست از جمع درآمدها پس از کسر هزینه ها و استهلاکات در یک دوره مالی.

ماده 66 – درآمد ویژه سالانه اتحادیه پس از تصویب در مجمع عمومی عادی بترتیب زیر تقسیم خواهد شد :

1 – 12%در صورتحساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم با رعایت بند 1 از ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی .

2 – 3%از درآمد ویژه سالانه برای آموزش و توسعه تعاون در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گذارده می شود تا بموجب ائین نامه ای که توسط سازمان مذکور تنظیم می شود به مصرف برسد .

3 – حداکثر 5% بعنوان اندوخته اختیاری به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی به حساب مربوطه منظور می گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی است.

4 – 20%درآمد ویژه اتحادیه جهت تهیه امکانات لازم ، تقویت و توسعه تعاونیهای کشاورزی ، برگزاری نمایشگاهها ، احداث ساختمان و تاسسیات و فروشگاهها ، تبلیغات ، جذب نیروی انسانی ، جبران زحمات و تشویق نیروهای شبکه تعاونیهای کشاورزی و سازمان و انجام هر گونه هزینه های ضروری پیش بینی نشده اختصاص داده میشود که با تائید هئیت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مورد استفاده قرار گیرد .

 1. – درصدی از درآمد ویژه جهت پاداش کارکنان و حسب تشخیص مجمع عمومی صرف سایر پیشنهادات خواهد شد .

7– پس از تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان در مجمع عمومی با رعایت مقررات این اساسنامه سود سهام به اعضاء پرداخت خواهد شد .

8-در صورتیکه وجهی باقیمانده باشد بنام مازاد برگشتی به نسبت معاملات اعضا و اشخاص غیر عضو با اتحادیه احتساب و مازاد برگشتی متعلق به اعضا به نسبت معاملات هر یک به آنان پرداخت و ما بقی به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم منظور می گردد .

تبصره 1- اتحادیه می تواند حساب هررشته از معاملات را جداگانه نگهداری و مازاد برگشتی هررشته را با رعایت قانون شرکتهای  تعاونی طبق آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه برسد تقسیم نماید .

تبصره 2- اتحادیه مبالغی را که بابت سود سهام و مازاد برگشتی به اعضاء تعلق می گیرد در مقابل بدهی سررسیده آنها تهاتر خواهد کرد.

ماده 67- اتحادیه میتواند هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را قبول و نیز پرداخت نماید.

تبصره1- هدایا و عطایا در صورتیکه از طرف هدیه کننده برای اموری که مربوط به هزینه های اتحادیه منظور می شود اختصاص داده نشده باشد به حساب ذخیره قانونی غیر قابل  تقسیم منظور می شود.

تبصره 2- دادن هدیه و انجام هزینه هائی از این قبیل از طرف اتحادیه تا سقف 10% ذخیره قانون سال قبل اتحادیه به حساب هزینه های اتحادیه منظور خواهد شد.

ماده 68- زیان اتحادیه در حساب زیان نگهداری می شود تا از محل درآمد سالهای بعد تایید گردد  همچنین اتحادیه می تواند زیان سالانه را با تصویب مجمع عمومی از حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم تامین نماید ولیکن نمیتواند قبل از انتقال مبالغ برداشتی مذکور به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم یا تسویه زیان نگهداری شده در حساب زیان ، درآمد سالهای بعد اتحادیه را تقسیم کند.

ماده 69- اتحادیه می تواند ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم و سایر ذخایر را برای کارهای جاری یا توسعه عمومی اتحادیه با تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه مورد استفاده قرار دهد.

ماده 70- حسابرسی اتحادیه با نظر سازمان مرکزی  تعاونی روستایی ایران انجام میگیرد بعلاوه مجمع عمومی برای خود می تواند  حسابرس یا حسابرسانی را برای رسیدگی به حسابها و ترزنامه پایان سال مالی اتحادیه مامور کند.

ماده 71- هئیت مدیره اتحادیه موظف است نزد بانک کشاورزی یا عنداللزوم سایر بانک های کشور حساب جاری افتتاح نماید.

ماده 72- اتحادیه می تواند برای استفاده از وجوه زائد بر احتیاج از محل سرمایه از ذخایر خود با تصویب مجمع عمومی عادی بطرق زیر عمل کند:

 1. تودیع وجوه به صورت سپرده ثابت در بانک کشاورزی و سایر بانکهای کشور.
 2. خرید اوراق قرضه دولتی.

فصل هفتم: ادغام، انحلال، تصفیه

ادغام

ماده 73- اتحادیه می تواند با رعایت ضوابط و مقررات  قانونی با هر اتحادیه تعاونی دیگر بشرطی که از یک نوع و دارای هدفها و عملیات مشابه باشد اقدام شود.

ماده 74- پیشنهاد ادغام باید رد مجمع عمومی فوق العاده هر دو اتحادیه همراه با قبول مطالبات بستانکاران به تصویب برسد نسخه ای از مصوبات مجمع عمومی هر دو اتحادیه برای تمام اعضاء و بستانکاران هر دو اتحادیه، همچنین سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران محل فرستاده و به ترتیب مذکور در ماده 25 قانون شرکت های تعاونی برای اطلاع عموم اگهی می گردد.

تبصره 1- هر یک از بستانکاران می توانند تا مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهی ادغام، نظر خود را به اتحادیه بدهکار و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعلام دارد.

تبصره 2- نسخه ای از تصمیم ادغام باید ظرف 2 هفته از تاریخ انعقاد مجمع عمومی فوق العاده  هر یک از اتحادیه ها همراه با اخرین تراز نامه و صورت بدهی ها و مطالبات آن و گزارش حسابرسی که بدین منظور باید تهیه شود و نسخه ای از آگهی ادغام که منتشر شده است برای سازمان مرکزی روستایی ایران ارسال شود.

ماده 75- هر یک از اعضاء اتحادیه در صورتی که با تصمیم ادغام مخالف باشد می توان حداکثر تا یک ماه نظر خود را کتباً به اتحادیه مربوط همچنین به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران محل اعلام دارند.

ماده 76- نماینده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با وصول تصمیم ادغام از هر دو اتحادیه همراه با آخرین تراز نامه و صورت ریز مطالبات و گزارش حسابرسان از وضع هر دو اتحادیه همچنین نظارت بستانکاران و با توجه به تعداد اعضاء مخالف ادغام، ظرف 2 ماه نظر خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با ادغام به هر دو اتحادیه اعلام خواهد داشت.

ماده 77-  در صورتی که سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  محل ادغام را تصویب نکنند تصمیم ادغام در هر دو اتحادیه منتفی است موافقت با ادغام در صورتی است که ترتیب قابل قبول بستانکاران برای تسویه بدهی ها در هر دو اتحادیه پیش بینی شود همچنین تعداد اعضای مخالف با ادغام در حدی باشد که مجموع اعضاء باقی مانده و سرمایه اتحادیه بعد از ادغام کافی برای انجام هدفها و برنامه آن باشد.

ماده 78- در صورت موافقت با ادغام ، هئیت مدیره اتحادیه های مربوط ظرف 1 ماه اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مشترک اتحادیه ها برای ادغام خواهند نمود.

ماده 79- مجمع عمومی فوق العاده مشترک نسبت به تعیین سرمایه اتحادیه بعد از ادغام همچنین انتخاب هئیت مدیره و بازرس و یا بازرسان اقدام لازم بعمل خواهد آورد.

ماده 80-اعضایی که با تصمیم ادغام و انتشار آگهی ۀن مخالف باشند و از عضویت اتحادیه مستعفی گردند باید ظرف مهلت مقرر مخالفت خود را کتبا اعلام دارند و اتحادیه مربوط مکلف است بهای سهام آنها راحداکثر ظرف 1 ماه نقداً پرداخت نماید.

ماده 81- هئیت مدیره اتحادیه جدید مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مشترک را همراه با فهرست اعضای اتحادیه جدید و تغییراتی که حاصل شده است  به ترتیبی که در فصل سوم قانون شرکت های تعاونی مقررات برای اطلاع سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران محل و انعکاس در دفاتر ثبت ارسال خواهد داشت.

ماده 82- با انجام عمل ادغام ، دارایی و بدهی اتحادیه جدید عبارت خواهد بود از مجموع دارایی و بدهی اتحادیه های قبل از ادغام ، پس از وضع مطالبات و سهامی که بازپرداخت شده است.

انحلال:

ماده 83- اتحادیه تعاونی در موارد زیر منحل می شود:

 1. تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.
 2. کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب قانونی، در صورتی که ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به حد نصاب مقرر نرسیده باشد.
 3. توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عضو موجه.
 4. عدم رعایت قونین و مقررات مربوط پس از سه بار اخطار کتبی به وسیله سازمان مزکزی تعاون روستایی ایران .
 5. کاهش سرمایه به میزانی که ادامه عملیات مقدور و یا صلاح نباشد با تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

تبصره 1- اگر به واسطه زیان های وارده علاوه بر ذخیره قانونی اتحادیه بیش از نصف سرمایه اتحادیه از بین رفته باشد هئیت مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده را برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال یا ادامه کار شرکت دعوت نماید.

تبصره 2- در صورتیکه در نتیجه زیان های وارده و کاهش سرمایه ، اتحادیه فعالیتی نداشته باشد و مجمع عمومی فوق العاده در این مورد اقدامی ننماید، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به جانشینی مجمع عمومی فوق العاده در مورد انحلال اتحادیه وتعیین هئیت تصفیه و اعلام آن به ثبت محل اقدام خواهد نمود، این حکم در مواردی نیز که اتحادیه طبق نظر مجمع عمومی فوق العاده منحل گردیده ولی هئیت تصفیه تعیین نشده یا اینکه هئیت تصفیه به تشخیص سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نتواند به وظایف قانونی خود عمل کند اجرا خواهد شد.

ماده 84- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه رای به انحلال اتحادیه بدهد در همان جلسه حداقل 3 شرکت عضو یا 5 الی 7 نفر از خارج به عنوان هئیت تصفیه انتخاب و به ثبت محل اعلام خواهد شد هرگاه انحلال اتحادیه در اساس تصمیم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران باشد سازمان مذکور هئیت تصفیه را تعیین تا نسبت به تصفیه اموراتحادیه اقدام نماید.

ماده 85- در تصفیه اتحادیه پرداخت تعهدات از محل دارائی اتحادیه با رعایت حق تقدم به شرح ذیل صورت می گیرد:

 1. پرداخت بدیهای اتحادیه.
 2. پرداخت سهام اعضاء حداکثر به میزان ارزش اسمس هر سهم و سود سهام در وصورتی که مانده تصفیه از حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم اتحادیه بیشتر باشد.
 3. انتقال مازاد تصفیه به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم.

تبصره- پس از پرداخت موارد مندرج در بند های 1 و 2 کلیه موجودی باقی مانده در حکم ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم تلقی و نسبت به ان طبق نظر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اقدام خواهد شد.

ماده 86- تصفیه امور اتحادیه در مواردی که در این اساسنامه و یا قانون شرکت های تعاونی پیش بینی نشده است بر اساس قانون شرکتهای سهامی انجام خواهد گرفت.

اساسنامه اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران مشتمل بر 86 ماده و 40 تبصره در جلسه مورخ 1388/03/26 مجمع عمومی فوق العاده مطرح و با رعایت نصاب لازم تعداد اعضا حاضر در جلسه تصویب گردید.

تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com