اتحاديه سراسري تعاوني هاي کشاورزي باغباني ايران اتحاديه باغباني ايران
امروز يکشنبه، 30 خرداد 1400    
درباره ما
-(33 Body)  Print

بسم الله الرحمن الرحیم

       "‌والذين استجابو الربهم و اقامو الصلوه و امرهم شوري بينهم و مما رزقناهم ينفقون »‌                                                         

    آنان كه خدا را اجابت و اطاعت كردند و نماز به پا داشتند و كارشان را با مشورت يكديگر و از آنچه روزي آنها كرديم به فقرا انفاق مي كنند .(ایه 38سوره شوری)

تعاون بعنوان يك نهضت اجتماعي ، اقتصادي وفرهنگي در ايران از سال 1303 شمسي باتصويب اولين قانون، تجارت زمينه قانونمند شدن را پيدا كرد به نحوي كه ميتوان قانون تجارت را سرآغاز تعاون رسمي در ايران دانست. در خرداد 1325 قانون صندوقهاي تعاون روستايي و در مهرماه همان سال اصلاحيه قانون مذكور تصويب شد . در اين قانون زمينه هاي خريدوفروش محصولات كشاورزي ، ممانعت معاملات سلف و تصديات واسطه ها و رباخواران ، اعطاي وام به كشاورزان و دامداران ، دفاع از حقوق دهقانان ، تصميم و گسترش بيمه محصولات كشاورزي و دامي پيش بيني شده بود. اولين قانون شركتهاي تعاوني درايران در مرداد 1334 شمسي مشتمل بر يازده ماده و يك تبصره با الهام از قوانين تعاوني ديگر كشورها از تصويب كميسيون مشترك مجلسين سنا و شوراي ملي وقت گذشت و بانك كشاورزي براساس مفاد اين قانون نسبت به اعزام كارمندان وكارشناسان خود به روستاها اقدام نمود تا زارعين را به تشكيل شركتهاي تعاوني روستايي تشويق و راهنمايي نمايد.
سرعت عمل در تشكيل تعاونيها آنقدر زیاد بود كه نياز به تشكيل سازماني براي هدايت ، ارشاد، نظارت و پيشبرد امور آنها شديداً احساس می شد و سازمان مركزي تعاون روستايي ايران به صورت شركت سهامي براي مدت نامحدود با سرمايه اوليه يك ميليارد و سيصدو چهل و يك ميليون ريال رسماً در سال 1342 تاسيس و موظف شد موجبات پيشرفت وتوسعه تعاون و پيشبرد عمليات اقتصادي ، اجتماعي ، بازرگاني وخدمات تعاونيها را بعهده گيرد وبراي تحقق اين اهداف وظايف سنگيني به اين سازمان محول گرديد.در سال 1357 تعداد تعاونيهاي روستايي در كشور 2942 شركت و با عضويت 2/960/000 نفر بوده وسرمايه اوليه اين سازمان توسط دولت تامين وانتقال سهام به اتحاديه هاي تعاوني به نحوي در اساسنامه آن منظور گرديد كه به تناسب توان مالي اتحاديه ها سهام سازمان توسط آنها خريداري و به تدريج سهام سازمان به اتحاديه ها منتقل شود كه تاكنون حدود 22 درصد سهام به اتحاديه ها انتقال داده شده است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و توجه خبرگان رهبری در تنظیم قانون اساسي جمهوري اسلامي سال 1358 در اصول 43 و 44 قانون اساسي ، بخش تعاون دركنار دو بخش دولتي و خصوصي بعنوان يكي از بخشهاي سه گانه اقتصاد كشور معرفي شده است وتعاون بعنوان راهكار موفق در نيل به اهداف نظام اسلامي در دو بعد اقتصادي و اجتماعي مورد تاكيد قرار گرفت.در سال 1370 قانون بخش تعاوني مشتمل بر 71 ماده و 50 تبصره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت ، براين اساس وزارت تعاون تشكيل و مقرر شد كه كليه تعاونيها از جمله شبكه تعاونيهاي روستايي وكشاورزي تحت پوشش اين وزارتخانه جديد قرار گيرد . در اين صورت وزارت كشاورزي وقت ( جهادكشاورزي كنوني ) مهمترين بازوي اجرائي خود را در عرصه توسعه روستايي و كشاورزي از دست مي داد .بديـن ترتـيب قادر به انجام وظايف قانوني خود در امور روستاها نمي بود . از اينرو خواستار مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستايي ايران از شمول قانون مذكور گرديد كه در تاريخ 70/7/24 قانون مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستايي از شمول قانون بخش تعاوني طي ماده واحده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه به موجب اين قانون سازمان مزبور از كليه وظايف و اختيارات مندرج در مقررات مربوطه از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 70/6/13 مستثني و كماكان تابع وزارت كشاورزي وقت قرار گرفت اكنون كه در سده دوم استقرار نظام تعاوني در جهان قرار داريم بيش از 800 ميليون نفر با ديدگاه هاي متفاوت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي آن را پذيرفته اند و پيروزي چشم گيري نصيب بانيان اين نهضت شده است. با اين همه، در كشور ما هر از چند گاهي بحث هايي از قبيل بودن يا نبودن، مستقل يا وابسته بودن، دولتي يا غيردولتي بودن تعاوني ها مطرح مي گردد.

تعاون به تبع سنت هاي غني مردمان اين سرزمين بدون هيچ گونه پاي بندي به مقررات و آيين نامه هاي مصوب و مكتوب، از قديم با تاروپود فرهنگ مردم اين سرزمين آميخته بوده و در حل معضلات زندگي افراد جامعه نقش داشته است. به شهادت تاريخ، انديشه تعاون ميراث كهن ايراني است. از ديرباز جامعه ايراني براساس همكاري و معاضدت و تعاون بنيان گذاري شده است. در جلد اول تاريخ تمدن ويل دورانت تحت عنوان مشرق زمين گاهواره تمدن آمده است كه تعاوني هاي توليدي را ايراني ها در پانصد سال قبل از ميلاد مسيح در سرزمين پارس بنيان نهادند و تعاون سنتي به منظور اشتراك مساعي گروهي از مردم در جامعه در راه تخفيف و رفع مشكلات زندگي براساس عرف و رسم جاري با خلقيات مردم در هم آميخته است كه خصيصه اصلي آن، تشكل در عين بي شكلي است.

. قشرعظيمي ازمردم كشور عزيزمان ايران درنقاط روستايي به سر مي‌برند و با توجه به تحولات اقتصادي و اجتماعي صورت گرفته، هنوز اين قشر، ازموهبت برخورداري ازشرايط مناسب زندگي به سبب وجود موانع تاريخي، سياسي وساختاري بي‌بهره مي‌باشند.

وجود فقر، بيكاري، نابرابري روزافزون بين شهر و روستا، بهره‌وري پايين محصولات كشاورزي، ضايعات محصولات كشاورزي، بيسوادي، افزايش جمعيت، پايين بودن درآمد اقتصادي، کمبود خدمات و در نهايت مهاجرت بي‌رويه اين افراد به سوي شهرها را مي‌توان از مشخصات مهم جامعه فوق تلقي نمود.

باگذشت زمان و به وجود آمدن تحولات فضايي و مكاني شديد درحوزه‌هاي شهري و روستايي دست اندركاران امر توسعه مترصد شده‌اند كه براي بهبود وضعيت فوق و ريشه‌كن كردن پديده فقر و فلاكت موجود در روستاها كه پيامدهاي اين نابساماني‌ها دامنگير حوزه‌هاي شهري نيز شده است راهكارهايي را به مرحله اجرا درآورند از راهكارهاي مهم و اساسي، توسعه روستاهاي کشور مي‌باشد. امروز اين انديشه در ذهن سياستگذاران و برنامه‌ريزان توسعه به وجود آمده است كه؛ بدون توجه به وضعيت روستاهاي كشور و عدم ايجاد يك تحول و دگرگوني درساختارهاي اقتصادي و اجتماعي، توسعه ملي معني و مفهومي نخواهد داشت. مهمترين مساله همرا با تعاوني ها بحث دولتي يا مستقل بودن تعاوني ها است. دولت ها با كمك مالي و غير مالي به رشد تعاوني ها كمك مي كنند. مشاركت دولتها در زمينه رشد و پشتيباني از تعاوني ها چنان روشن، فراگير و عميق است كه تعاوني ها را كاملاً به سازمان هاي دولتي وابسته كرده است. اين مساله از سوئي موجب رشد و گسترش تعاوني ها مي گردد اما مسائل و مشكلات خاص خود را به همراه خواهد داشت. در بند «ب» سياست‌هاي کلي بخش تعاون نيز مواردي از جمله افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم، اقدام موثر دولت در ايجاد تعاوني‌ها براي بيکاران در جهت اشتغال مولد، حمايت دولت از تشکيل و توسعه تعاوني‌ها از طرق مختلف، رفع محدوديت از حضور تعاوني‌ها در تمام عرصه‌هاي اقتصادي از جمله بانکداري و بيمه، تشکيل بانک توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاي سهم بخش تعاوني در اقتصاد کشور، حمايت دولت از دستيابي تعاوني‌ها به بازار نهايي و اطلاع‌رساني جامع و عادلانه به اين بخش، اعمال نقش حاکميتي دولت در قالب امور سياست‌گذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاوني‌ها، توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و ساير حمايت‌هاي لازم به منظور افزايش کارآمدي و توانمندسازي تعاوني‌ها، انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي که علاوه بر تعاوني‌هاي متعارف امکان تاسيس تعاوني‌هاي جديد در قالب شرکت سهامي عام با محدوديت مالکيت هر يک از سهام داران به سقف معيني که حدود آن را قانون تعيين مي‌کند، حمايت دولت از تعاوني‌ها متناسب با تعداد اعضا و تاسيس تعاوني‌ها فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدايي مد نظر قرار گرفته است.

به منظور پاسخگويي به نيازهاي تخصصي كشاورزان ، سازمان مركزي تعاون روستايي ايران از سال 1364 اقدام به تاسيس و توسعه تشكلهاي تخصصي تحت عنوان شركتهاي تعاوني كشاورزي نمود و تا کنون تعداد اين تعاونيها به 1.873 شركت رسيد كه با تعداد 1.044.434 نفر عضو در زمينه توسعه كشاورزي اين مرز وبوم فعاليت دارند براي هماهنگي بيشتر بين شركتهاي تعاوني كشاورزي وتامين نيازمنديهاي مشترك آنها تعداد 55 اتحاديه تعاوني كشاورزي نيز تاسيس گرديده است . تعاونيهاي كشاورزي در زمينه هاي مختلف توليدي ، فرآوري و خدماتي فعاليت مي نمايد .

اين تعاونيها شامل تعاوني مرغداران ، دامداران ، گندم كاران ، باغداران ، زيتون كاران ، بادام كاران ، زنبورداران ، مرتعداران ، كمباين داران ، مكانيزاسيون ، گل و گياه ، زعفران كاران ، سيب زميني كاران ، پسته كاران ، چاي كاران ، نوغان داران و ساير تعاونيها ميباشد كه فعاليتهاي مختلفي را حسب ضرورت و نياز جوامع روستايي بعهده گرفته اند.

اتحادیه سراسری تعاونیهای کشاورزی باغداران ایران نیز در راستای بالا بردن سطح زندگی اعضا و تولید محصولات زراعی و باغی با رعایت اهداف توسعه کشاورزی و مطابق با موازین تشکلهای تعاونی در تاریخ 1389/09/15با شماره 391194و با سرمایه 50000000ریال در تهران به ثبت رسید. با توجه به ایجاد شرکتهای باغداران و به طبع ان اتحادیه های استانی که ذیلا به ان اشاره میگردد،اتحادیه با سرمایه گذاری 9اتحادیه استانی تشکیل شده است . در اخرین مجمع عمومی که در مورخ 92/06/17در دفتر کار اتحادیه برگزار گردید مدیر عامل و اعضا ی جدید اتحادیه به شرح اتی انتخاب شدند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق متعلق به سایت اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران می باشد
powerd by ImenCMS.com