بازدید از مراکز خرید و جمع آوری سیب درختی در سطج استان های کهگیلویه و بویر احمد،فارس و سمیرم اصفهان
Date:1400/7/12 Visitor: 199


در روز شنبه و یک شنبه مورخ 11و12 مهر ماه آقای مهندس یدالهی به اتفاق اکیپ بازرگانی اتحادیه سراسری باغبانی ایران  از مراکز خریدو جمع آوری سیب درختی در سطح استان هاي کهگیلویه و بویراحمد،فارس و سمیرم اصفهان بازدید به عمل آورده و نشست مشترکی با مسئولین ذیربط در استانهاي فوق برگزار نموده. که در این جلسات در زمینه  نحوه  خريد وانتقال سيب وهمچنين نحوه جمع آوري و راه اندازي مراكز خريد مذاکراتی به عمل آمد و قراردادهایی در خصوص  خرید سیب با تشكلهاي مربوطه منعقد و  برنامه ریزی لازم جهت بارگیری و انتقال سیب خریداری شده حداقل به میزان 700تن روزانه به مراکز صنایع تبدیلی و کارخانه ها به عمل آمده است.ضمناپيش بيني ميگردد كه حدود ٩٠٠٠٠تن سیب درختی درجه سه (صنعتی ) در استان فارس و کهگیلویه و بویر احمد وجود داشته باشد که ميبايست جهت جلوگيري از ضرر و زيان بیشتر  باغداران با توجه به نبود صنايع فراوري در استان برنامه ريزي وتخصيص اعتبار لاز م جهت حمل به ساير استانها   از سوي دولت در اين خصوص  به عمل آيد.ضمناً برگزاری روز مزرعه جهت کشت بذور انواع رقم‌های پیاز زودرس، روز بلند،روز کوتاه، پیاز قرمز و زرد در مناطق استان کهگیلویه و بویراحمد و فارس برگزار و در این رابطه قرار بر این شد که کشت آن بصورت پایلوت انجام و در صورت دریافت پاسخ مناسب با دیدگاه استفاده پتانسیلها و برندهای داخلی در دستور کار این اتحادیه قرارگیرد و با شرکت مربوطه قراردادی منعقد و در سطح شبکه ترویج لازم صورت پذیرد.